Повідомлення про збори ЗВП 29.03.2015

Posted in Новини

ДО   ВІДОМА   АКЦІОНЕРІВ

Приватногоакціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»

 

Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2015 року, о 12.00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку (кабінет Директора).

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 29 квітня з 10.00 год.  до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у загальних зборах: на 24.00 год. 23 квітня 2015 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.    Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів  акціонерів ПрАТ«ЗВП».

2.    Звіт Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.

3.    Звіт Наглядової ради Товариства  за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

4.    Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік,  прийняття рішення за наслідками   розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.

5.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

6.   Порядок покриття збитків ПрАТ «ЗВП»  за підсумками  фінансово-господарської  діяльності   Товариства у 2014 році.

7.    Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році та  попереднє схвалення  значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом року.

8.  Обрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових  договорів з членами Наглядової Ради.

9. Внесення змін до Статуту шляхом прийняття його в новій редакції.

     

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного   загальних зборів,  до дати проведення загальних зборів у  робочі  дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Горба В.С.

 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗВП» за 2014 рік

                                                                                                                                  (тис. грн.)

 

Найменування показника 

період 

звітний 

 

попередній 

 

Усього активів  

61893

63431

Основні засоби  

20716

16727

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

6333

6900

Сумарна дебіторська заборгованість  

30923

38864

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1467

108

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-40579

2525

Власний капітал 

-16999

19 682

Статутний капітал 

450

450

Довгострокові зобов'язання 

69177

35521

Поточні зобов'язання 

9715

8190

Чистий прибуток (збиток) 

-40579

2525

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

450 000

450 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

101

138

 

 Телефон для довідок:  (0412) 42-48-71, 42-48-74

 

 

Директор                                                                                Горба В.С.

 

 

 

 

Ми в соц. мережах

  • facebooktwitter