Повідомлення про збори ЗВП 29.03.2015

Posted in Новини

ДО   ВІДОМА   АКЦІОНЕРІВ

Приватногоакціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»

 

Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2015 року, о 12.00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку (кабінет Директора).

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 29 квітня з 10.00 год.  до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у загальних зборах: на 24.00 год. 23 квітня 2015 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.    Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів  акціонерів ПрАТ«ЗВП».

2.    Звіт Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.

3.    Звіт Наглядової ради Товариства  за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

4.    Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік,  прийняття рішення за наслідками   розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.

5.    Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

6.   Порядок покриття збитків ПрАТ «ЗВП»  за підсумками  фінансово-господарської  діяльності   Товариства у 2014 році.

7.    Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році та  попереднє схвалення  значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом року.

8.  Обрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових  договорів з членами Наглядової Ради.

9. Внесення змін до Статуту шляхом прийняття його в новій редакції.

     

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного   загальних зборів,  до дати проведення загальних зборів у  робочі  дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Горба В.С.

 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗВП» за 2014 рік

                                                                                                                                  (тис. грн.)

 

Найменування показника 

період 

звітний 

 

попередній 

 

Усього активів  

61893

63431

Основні засоби  

20716

16727

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

6333

6900

Сумарна дебіторська заборгованість  

30923

38864

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1467

108

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-40579

2525

Власний капітал 

-16999

19 682

Статутний капітал 

450

450

Довгострокові зобов'язання 

69177

35521

Поточні зобов'язання 

9715

8190

Чистий прибуток (збиток) 

-40579

2525

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

450 000

450 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

101

138

 

 Телефон для довідок:  (0412) 42-48-71, 42-48-74

 

 

Директор                                                                                Горба В.С.

 

 

 

 

Особлива інформація 29.04.2015

Posted in Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Західукрвибухпром"

2. Код за ЄДРПОУ: 32744298

3. Місцезнаходження: 10003 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 19

4. Міжміський код, телефон та факс: 0412-42-48-74, 0412-42-48-74

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zvp.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 29.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Голови Наглядової ради Носова Костянтина Володимировича паспорт серії АК № 587012 виданий 08.07.1999 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 50,00 грн, що становить 0,0111% в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 28.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 29.04.2015 року), в зв'язку з закінченням терміну на який обрано, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВР-комплекс", Код за ЄДРПОУ юридичної особи  35751355,мiсцезнаходження: Днiпропетровська область, Криворiзький район, с. Златоусiвка, вул. Пiдстепна б. 29-А. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 397700,00 грн, що становить 88,3778% в статутному капіталі Товариства. Перебував на посаді з 28.04.2012 року. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 29.04.2015 року), обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВР-комплекс", Код за ЄДРПОУ юридичної особи  35751355, мiсцезнаходження: Днiпропетровська область, Криворiзький район, с. Златоусiвка, вул. Пiдстепна б. 29-А. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 397700,00 грн, що становить 88,3778% в статутному капіталі Товариства. Представник посадової особи непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №10 від 29.04.2015 року), обрано на 3 роки Головою Наглядової ради Носова Костянтина Володимировича паспорт серії АК № 587012 виданий 08.07.1999 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 50,00 грн, що становить 0,0111% в статутному капіталі Товариства. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗВП". Посадова особа непогашеної судомості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Горба Володимир Станіславович

 

29.04.2015

Ми в соц. мережах

  • facebooktwitter